Polityka prywatności

Cześć

W tej części mojej strony znajdziesz nudne ale ważne i wymagane przez prawo informacje, dokumenty. Istnieją procedury, które muszą pojawić się na stronie internetowej. Ustawa, reguluje również rodzaje treści, które mogą być publikowane na stronie internetowej i kontroluje prawny charakter samej publikacji. Oto dokumenty, informacje, które powinieneś przeczytać. Bierz kawę, ciastko i zasiadaj czytać…. 

Regulamin

Zawsze będę starała się spełnić i mam nadzieję, że nawet przekroczę twoje potrzeby fotograficzne. Ale często najlepiej jest napisać kilka rzeczy, abyśmy oboje wiedzieli, kto, co, gdzie, kiedy i jak.

Zgodnie ze standardem branżowym wszystkie moje zdjęcia są uwarunkowane Warunkami mojej działalności. Warunki te mogą się różnić w przypadku każdego przypisania zdjęć. Zawsze otrzymasz dokładne informacje przed proponowanym projektem fotograficznym. Warunki, które nie są tak złowieszcze, jak mogłoby się wydawać, będą uwzględniane przy każdym oszacowaniu i fakturze.

Oto ogólne warunki korzystania z usługi. Pamiętaj, że mogą one nie mieć zastosowania w każdej sytuacji i mogą ulec zmianie, w zależności od wykonywanej pracy. Poniższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym.

1. DEFINICJE

Niniejsza Umowa zawarta jest pomiędzy fotografem Paula Kosińska („Fotograf”) a [Klientem] („Klientem”), która obejmuje zleceniodawców, pracowników, współpracowników i przedstawicieli Klienta. Klient zgadza się, że ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy, firmy lub organizacji. Relacje fotografa z Klientem to relacje niezależnego kontrahenta.

„Obraz (y)” oznacza materiał fotograficzny, niezależnie od tego, czy nieruchomy lub w ruchu, stworzony przez fotografa na mocy niniejszej Umowy i obejmuje, ale nie wyłącznie, folie, negatywy, odbitki lub pliki cyfrowe, które zostały przechwycone, zarejestrowane, zapisane, lub dostarczone w jakimkolwiek rodzaju nośnika analogowego, fotograficznego, optycznego, elektronicznego, magnetycznego, cyfrowego lub dowolnego innego.

2. PRAWA UŻYTKOWANIA I WŁASNOŚĆ

Klient potwierdza, że Fotograf jest Autorem Obrazu (ów), a także pierwszym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw autorskich do Obrazów. Obraz (y) i wszystkie prawa autorskie pozostają wyłączną własnością Fotografa bez ograniczeń. Wszystkie prawa do użytkowania do Obrazów przyznanych jawnie przez Fotografa dla Klienta znajdują się na jednej ze stron niniejszej Umowy. Żadne publikowanie elektroniczne lub korzystanie z Internetu nie jest dozwolone, o ile nie zostanie wyraźnie określone.

OBRAZY SĄ LICENCJONOWANE DO SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ I NIE SĄ SPRZEDANE.

Klient rozumie i zgadza się, że nie kupuje Obrazów, ale płaci tylko za licencję na używanie Obrazów, jak podano na stronie niniejszej Umowy. Pamiętaj, że zakup praw autorskich do Obrazów będzie zawsze o wiele droższy niż jakakolwiek opłata licencyjna.

O ile nie uzgodniono inaczej, okres ważności licencji rozpoczyna się od daty, w której fotograf otrzymuje pełną zapłatę faktury.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie przyznane prawa są zawsze ograniczone, niewyłączne, niepodlegające sublicencji i nieprzenoszalne. Obrazów nie można używać w logo, tożsamości korporacyjnej, znaku towarowym lub innych znakach usługowych.

Wykorzystanie dowolnego Obrazu przez Klienta nie będzie stanowić dzieła wspólnego autorstwa.

Metadane dotyczące praw autorskich zawarte w dowolnym pliku cyfrowym nie mogą być zmieniane ani usuwane bez wyraźnej zgody Fotografa.

O ile nie uzgodniono inaczej, Fotograf zachowuje prawo do wykorzystywania Obrazów do swojej autopromocji

3. INTEGRALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA I ZMIANY

Klient nie wprowadzi ani nie zezwoli na żadne zmiany, w tym, ale nie wyłącznie, dodatki, odejmowania lub adaptacje w odniesieniu do Obrazów, samodzielnie lub z dowolnym innym materiałem, bez uprzedniej wyraźnej zgody Fotografa.

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje któregokolwiek z Obrazów nie będą stanowić dzieła wspólnego autorstwa.

4. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA

Fotograf podejmie wszelkie uzasadnione starania w zakresie tworzenia Obrazów i realizacji niniejszej umowy. Fotograf nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z użycia przez Klienta dowolnego Obrazu (-ów).

Klient zabezpieczy, będzie bronił Fotografa, jego kontrahentów i przedstawicieli, przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami i wydatkami prawnymi, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Klienta z jakichkolwiek Obrazy).

Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie wzoru, własności, znaku towarowego, praw autorskich lub jakichkolwiek innych wydań w związku z Obrazami, chyba że wyraźnie określono to w niniejszej Umowie. Obowiązkiem Klienta jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na każde użycie Obrazu, które wymaga wydania lub innej zgody.

Jeśli Fotograf wyrazi zgodę na dostarczenie jakichkolwiek wydań, obowiązkiem klienta jest ustalenie, czy takie wydania są odpowiednie dla celów Klienta. Fotograf nie daje żadnej gwarancji co do ważności prawnej każdego wydania.

5. PŁATNOŚCI

Czas jest istotny dla otrzymania pełnej płatności w ramach niniejszej Umowy.

ŻADNE PRAWA NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE DO DNIA, W KTÓRYM FOTOGRAF NIE OTRZYMA CAŁKOWITEJ PŁATNOŚCI, W TYM, W STOSOWNYM PRZYPADKU, JAKIEKOLWIEK OPŁATY Z TYTUŁU PŁATNOŚCI. JEŻELI NIE ZOSTANIE UZGODNIONE W INNY SPOSÓB, TO KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK OBRAZÓW PRZED DOKONANIEM PEŁNEJ PŁATNOŚCI ZOSTANIE UZNAWANE ZA NIEUPOWAŻNIONE UŻYWANIE. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE KWOTA, KTÓRA BĘDZIE PŁACONA FOTOGRAFOWI ZA TAKIE NIEUPRAWNIONE UŻYCIE BĘDZIE W WYSOKOŚCI PODWÓJNEJ FAKTURY.

W przypadku przyznania prawa do użytkowania przed dokonaniem pełnej płatności, Fotograf zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wszelkich takich praw użytkowania, jeśli Klient nie dokona terminowej płatności.

Korekta kwot lub warunków musi być wskazana w ciągu dziesięciu dni od otrzymania faktury.

Fotograf nie dostarcza żadnych rachunków do Klienta. Faktura wystawiona przez fotografa będzie służyć jako potwierdzenie klienta za wykonaną pracę i świadczone usługi. Opłaty za przelew bankowy i opłaty za druki należą do obowiązków klienta.

6. PRAWA AUTORSKIE

Umieszczenie informacji o prawach autorskich jest wymagane tylko wtedy, gdy zostało to określone na jednej ze stron niniejszej Umowy. Jeśli informacja o prawach autorskich jest wymagana, ale nie została faktycznie przekazana, Klient zgadza się, że kwota PODWÓJNEGO NALICZENIA FAKTURY jest sprawiedliwą i uzasadnioną rekompensatą, która zostanie wypłacona Fotografowi za utratę uznania lub brak ochrony praw autorskich, wynikający z: brak lub niewłaściwego powiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

7. ODWOŁANIA i PAKIETY

W przypadku odroczenia lub anulowania zlecenia przez Klienta, Klient pokryje wszystkie koszty poniesione przez Fotografa do czasu odroczenia lub anulowania, a także wszystkie opłaty dla wszystkich podwykonawców zaksięgowanych na zlecenie, a także:

(a) siedemdziesiąt pięć procent opłat fotografa za opóźnienie lub odwołanie, mniej niż dwadzieścia cztery godziny od zaplanowanego czasu, lub

(b) osiemdziesiąt procent opłat fotografa za odroczenie, lub anulowanie fotografa po pojawianiu się we wskazanej lokalizacji.

Jeśli to samo zlecenie zostanie zmienione na późniejszy termin, pełna opłata i dodatkowe wydatki zostaną naliczone za faktyczne wykonane zadanie.

Wszelkie zadatki płatne przy rezerwacji nie podlegają zwrotowi ani odroczeniu, w terminie krótszym niż 21 dni roboczych od daty fotografii.

Opłaty za odwołanie lub odroczenie stosuje się niezależnie od przyczyn odwołania lub opóźnienia. Fotograf jednak rozumie, że życie nie zawsze toczy się zgodnie z planem, dlatego decyzje zostaną podjęte w takich okolicznościach indywidualnie.

8. RESHOOTS

Klient jest odpowiedzialny za wysłanie upoważnionego przedstawiciela do sesji zdjęciowej. Jeśli nie ma przedstawiciela, Klient musi zaakceptować decyzję Fotografa dotyczącą utworzenia Obrazów.

Jeśli Klient wymaga ponownego wykonania zlecenia, to zapłaci Fotografowi dodatkową opłatę w wysokości 100% kosztów określonych w kwocie lub fakturze za pierwotną sesję, a także wszystkie wydatki związane z ponownym wykonaniem.

Jeśli ponowne wykonanie jest wymagane ze względu na czynniki niezależne od Fotografa, w tym, ale nie wyłącznie, warunki pogodowe, działania Boga lub z winy osoby trzeciej, Fotograf nie będzie pobierał dodatkowej opłaty, a Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich wydatków powtórnie.

9. AWARIE

Jeśli fotograf nie jest w stanie dostarczyć swoich usług fotograficznych z powodu choroby, awarii mechanicznej, wypadku, działania siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza jego kontrolą, fotograf podejmie starania o zapewnienie usług innego profesjonalnego fotografa w celu wywiązania się z obowiązków. Jeśli to się nie powiedzie, Fotograf zwróci wszelkie opłaty zapłacone przez Klienta i nie będzie ponosił żadnej dalszej odpowiedzialności w związku z niniejszą Umową. Fotograf nie będzie odpowiedzialny za żadne inne szkody wykraczające poza zakres niniejszej Umowy.

To ograniczenie odpowiedzialności będzie miało również zastosowanie w przypadku utraty lub uszkodzenia Obrazu w wyniku awarii sprzętu lub w inny sposób, bez winy Fotografa.

10. NIEZALEŻNE OPŁATY

Pod warunkiem, że Fotograf wykonał zlecenie fotograficzne w sposób profesjonalny i kompetentny, Klient zgadza się zapłacić Fotografowi wszystkie opłaty i wydatki związane z tym zleceniem, niezależnie od tego, czy Klient korzysta z Obrazu (Obrazów).

11. ARCHIWIZACJA PLIKÓW

Podczas gdy fotograf może zarchiwizować Obraz (y), obowiązkiem Klienta jest właściwe przechowywanie i archiwizowanie Obrazów przez okres obowiązywania licencji. Fotograf nie może zagwarantować dostępności żadnego Obrazu (ów) poza datą pierwszej dostawy do Klienta.

Klient zdaje sobie sprawę, że optyczne, magnetyczne, elektroniczne i wszelkie inne nośniki do przechowywania danych cyfrowych są z natury niestabilne. Klient niniejszym zwalnia Fotografa i jego kontrahentów oraz przedstawicieli, z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub koszty, wynikające z wszelkich mediów dostarczonych przez Fotografa, które stają się bezużyteczne.

12. JAKOŚĆ PLIKÓW CYFROWYCH

Fotograf zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości usług. O ile na kolejnej stronie niniejszej Umowy nie określono inaczej, Fotograf może dostarczyć, a Klient zgadza się zaakceptować Obraz (y) zakodowane w standardowym formacie danych, który Fotograf może wybrać, w rozdzielczości ustalonej przez Fotografa, która będzie odpowiednia dla technologia reprodukowania i zastosowania dla których dane są objęte licencją.

Fotograf używa kamer i monitorów, które są skalibrowane kolorystycznie zgodnie ze standardami branżowymi. Jednak ze względu na różnice w innych monitorach, oprogramowaniu i platformach komputerowych, obrazy mogą wyświetlać się inaczej na innych monitorach. W związku z tym neutralne zostaną ustawione na neutralność matematyczną, a kolor zostanie dostosowany do przyjemnych tonów.

Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy dane cyfrowe, w tym profil kolorów, o ile zostały dostarczone, są odpowiednie do odtworzenia oczekiwanej jakości i dokładności kolorów oraz, że wszystkie niezbędne kroki zostały podjęte w celu zapewnienia prawidłowej reprodukcji. Jeśli dane nie zostaną uznane za odpowiednie, jedynym obowiązkiem fotografa będzie wymiana lub naprawa danych, ale w żadnym wypadku Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość reprodukcji, opóźnienia, straty, wydatki lub szkody wtórne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z danych, defekty lub błędy w plikach cyfrowych lub ich wykorzystanie.

13. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Klient nie może scedować ani przenieść niniejszej Umowy ani żadnego z praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Klientów i Fotografów, a także ich zleceniodawców, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych. Klient i jego zleceniodawcy oraz pracownicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich płatności i innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Żadna poprawka ani rezygnacja z jakichkolwiek pozycji nie jest wiążąca, chyba że zostaną one przedstawione na piśmie i podpisane przez strony. E-mail i podpis elektroniczny będą uważane za legalne i wiążące. Faktura może jednak odzwierciedlać opłaty za wszelkie dodatkowe Obrazy, opłaty i wydatki, których nie można potwierdzić na piśmie ze względu na bezpośrednią bliskość wypełnienia zlecenia fotograficznego w związku z czym Klient jest zobowiązany do ustnego zezwolenia.

Niniejsza Umowa zostanie uznana za umowę zawartą zgodnie z prawem Polskim i dla wszystkich celów będzie interpretowana w całości zgodnie z tymi przepisami. Klient pokrywa wszelkie koszty postępowania arbitrażowego i sądowego, uzasadnione honoraria prawne, wydatki i interesy prawne w przypadku wyroku na korzyść Fotografa.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe, to postanowienie to będzie uważane za odłączone od niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Oprócz ustnych i pisemnych umów, użycie dowolnego Obrazu przez Klienta będzie akceptacją wszystkich powyższych warunków.

Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Fotografem a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i komunikaty, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.

Pytania?!

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z fotograf@paulakosinska.pl